برچسب: خط فقر

حقوق بازنشستگان کارگری ۳ برابر زیر خط فقر / خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومان

یکشنبه: تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تأمین اجتماعی با شعار: ما دیگه رأی نمی‌دیم، عدالتی ندیدیم / فیلم اعتراضات، تهران، رشت، اراک

حقوق بازنشستگان کارگری ۳ برابر زیر خط فقر / خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومان https://www.youtube.com/watch?v=8aU1C3fdWh0 https://www.youtube.com/watch?v=m4ZDxysEepk https://www.youtube.com/watch?v=5MbGK6n1ejI