ویژه

فیلمی مستند درباره گروگانگیری و نحوه شکنجه و بازجوئی «نزار زکا لبنانی» ـ (توسط «شهیندخت مولاوردی» به ایران دعوت کردند و گروگان گرفتند)

فیلمی مستند درباره گروگانگیری و نحوه شکنجه و بازجوئی «نزار زکا لبنانی» ـ (توسط «شهیندخت مولاوردی» به ایران دعوت کردند و گروگان گرفتند)

میزبانی ناجوانمردانه شهیندخت مولاوردی، فیلمی مستند درباره گروگانگیری نزار زکا خودش را برای یک سفر چند روزه آماده کرده بود؛...

Page 2 of 3 1 2 3