دوشنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران، وین

چهل سال سرکوب طبقه کارگر ! کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران، وین

 طی چهل سال حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، طبقه کارگر ایران تحت شدید ترین استثمار و فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار داشته است. در این روند، بار کمر شکن تحریم ها، تورم لجام گسیخته، بیکار سازی ها، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ...