سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

محسن ابراهیمی

“بغداد حره حره،‌ إیران، بره بره” عصیان تهیدستان عراق علیه حکام اسلامی ایران و عراق!

روزنه ـ محسن ابراهیمی شهرهای بزرگ عراق در آتش خشم و نفرت توده های معترض تهیدست علیه فساد و دزدی سران حکومت میسوزد.۷ استان و ۱۱ شهر بزرگ یک باره منفجر میشوند و جوانان به خیابانها میریزند و فریاد میزنند: “دزدان ...

محسن ابراهیمی: بی بی سی، رئیس جمهور و مبارزه طبقاتی!

محسن ابراهیمی با فاصله کمی پس از پایان نمایش انتخاباتی یک واژه در دو جا به کار برده شد که دقت در آن خالی از لطف نیست. آن واژه “مبارزه طبقاتی” بود. روحانی در سخنرانی پیروزیش به “مردم” اطمینان داد “هیچ کس ...