دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

شهروندان جهان

«شهروندان جهان» ـ موزیک با ترجمه فارسی

«شهروندان جهان» من نه سرودِ ملی دارم نه وطن و نه رئیس جمهور من جز کسانی که می خواهند به رغم قانون پول، برای عشق بجنگند، ارتشی ندارم من نه کسی را برای استثمار کردن دارم ونه ثروتی برای ساختن حساب ...