دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

سقوط سلطنت پهلوی

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.