جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

دروغ خدا

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه

قوم لوط و عاد، (داستان لواط مردم) – من زئوس هستم (فیلم، ده دقیقه)

بیخدا شدن – من زئوس هستم

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست ...

فیلم، آدم و حوا ـ (مستند کوتاه) ـ (واقعیات و آنچه که آخوند ها نمیخواهند ایرانیان بدانند)

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. به غیر از آخوند ها که بیماران روانی هستند، هیچ کسی دیگر از آزادی برخوردار نیست. آخوند های مفت خور و عقب مانده ...