چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

خرداد خونین 88

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE