چهارشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

خدا مُرد

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه

داستان تکامل حیات جهان و انسان… – من زئوس هستم ـ ( فیلم، ۱۰ دقیقه)

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. به غیر از آخوند ها که بیماران روانی هستند، هیچ کسی دیگر از آزادی برخوردار نیست. آخوند های مفت خور و عقب مانده ...

قوم لوط و عاد، (داستان لواط مردم) – من زئوس هستم (فیلم، ده دقیقه)

زئوس: انسان از خاک نیست ـ (دروغ های قرآن و آخوند ها…) ۱۴ ذقیقه

واقعیاتی علمی در مورد پیدایش و فرهنگ اعراب اسلامی و قرآن که در ایران هرگز اجازه ندادند ایرانی ها بدانند!