دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

حکومت سلطنت پهلوی

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.

فیلم منحصربفردی از دادگاه تجدید نظر سران سازمان نظامی حزب توده در سال ۱۳۳۳

https://www.youtube.com/watch?v=k2Z5gFpbuiE