پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

حمید تقواي

پیام حمید تقوائی (لیدر حزب کمونیست کارگری ایران): انتخاب ما مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است

حمید تقوای: نئولیبرالیسم و “مارکسیسم” خط امامی

نویسنده: حمید تقوای  ١۶ آذر امسال اساسا چپ و در کلیت خود ادامه خیزش توفنده آبانماه بود ولی شعار علیه نئولیبرالیسم و علیه پهلوی و مجاهد بحث بر انگیخت. حساب این شعارها را از مضمون چپ رادیکال دانشگاه باید جدا کرد. ...