دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

حضرت علی

آخوند دروغگو: محمد ۳۰ ساله از قرآن بی خبر بود ولی علی تو قنداق از حفظ بود !!!

احمق تر از این آخوند دروغگو، پای منبری های احمقی هستند که یقه این  آخوند مزخرف گو را نمیگیرند و به ریشش نمی خندن! https://www.youtube.com/watch?v=_CZ1Ib4wJpU

ویدیو: امام علی را بهتر بشناسیم

https://www.youtube.com/watch?v=S_Wsz2ZzSls https://www.youtube.com/watch?v=HJibonyLNBI علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به ...

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را!

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به جز از علی که هفتصد سرِ بیگناهِ ...

آیا علی در بُت خانه خدا به دنیا آمد…

https://www.youtube.com/watch?v=kNWx67lclg8