جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

اسلام و آخوند ها دشمنان حقوق انسانی زنان

از فیسبوک نوشین زرگری: «دختری در انقلاب»

عکس این دختر را که دیروز در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب، روسری اش را برداشت، بارها نگاه کردم، در پوشش ساده و محکم اش دقت کردم، در خونسردی عمیقش دقیق شدم، در جوانی بی بدیلش غرق شدم. ...

عکس: عکس العمل دختران بی حجاب بعد از آزادی از شر ماموران داعشی و زن ستیز ارشاد اسلامی

ماموران گشت ارشاد ما را سوار ون کردند از ما تعهد گرفتند. بعد از اینکه از ماشین پیاده شدیم هر سه نَفَر تمام مسیر را بی حجاب رفتیم. به زور نمی توانید ما را با ححاب کنید. نه رو سری ...

تحریک به اسید پاشی بر صورت زنان و نامه سرگشاده بیش از صد فعال و مدافع حقوق زن بر علیه تبعیض و خشونت به زن در ایران!

نامه سرگشاده صد فعال و مدافع حقوق زن بر علیه تبعیض و خشونت به زن در ایران! تحریک به اسید پاشی بر صورت زنان و پیچیدن دستورالعمل نحوه اجرای آن از سوی وابستگان و عاملین و آمرین رژیم جمهوری اسلامی، دستگیری، ...

زن در اسلام ـ ملا هادی سبزواری: خداوند صورت انسان را به این حیوانات (زنان) پوشانده است…

زن در اسلام ـ ملا هادی سبزواری: خداوند صورت انسان را به این حیوانات (زنان) پوشانده است تا مردها به نکاه ایشان رغبت کنند...