دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

عکس و اسامی ۱۵۴ نفر از مردم شهرهای ایران که در اعتراضات به گرانی بنزین توسط جنایتکاران رژیم اسلامی کشته شدند

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر حسن روحانی ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی

 1. Tehran – Ms. Mina Sheikhi
 2. Tehran – Ms. Golnaz Samsami
 3. Tehran – Sajjad Baqeri
 4. Tehran – Fereidoun Kazemi
 5. Tehran – Ali Behboudi
 6. Tehran – Ali Morad-manesh
 7. Tehran – Abdollah Ajarloo
 8. Tehran – Ali Dahlir
 9. Tehran – Yashar Alizadeh
 10. Tehran – Peyman Nouri
 11. Tehran – Mahmoud Vali-e Elahi
 12. Tehran – Moussa Shahsavand
 13. Tehran – Ali Shahsavand
 14. Tehran – Hamzeh Shahsavand
 15. Tehran – Khosro Bakhtiari
 16. Tehran – Saeed Yousefi
 17. Tehran – Hossein Yami
 18. Tehran – Hossein Issavand
 19. Tehran – Seyed Qassem Hosseini
 20. Tehran – Erfan Faeqi
 21. Tehran – Mehrdad Moin
 22. Tehran – Qods – Hossein Shahbazi
 23. Tehran – Qods – …. Alizadeh
 24. Tehran – Qods – Javad Babai
 25. Tehran – Islamshahr – Iman Rassouli
 26. Tehran – Islamshahr – Mohsen Jafarpanah
 27. Tehran – Islamshahr – Arash Kohzadi
 28. Tehran – Islamshahr – Mohammad Mehdi Haghgouy
 29. Tehran – Shahriar – Reza Hassanvand
 30. Tehran – Shahriar – Ebrahim Mohammad-pour
 31. Tehran – Shahriar – Ms. Azadeh Zarbi
 32. Tehran – Shahriar – Mehdi Paapi
 33. Tehran – Shahriar – Hossein Ghadami
 34. Tehran – Shahriar – Mehdi Da’emi
 35. Tehran – Shahriar – Ehsan Shiri
 36. Tehran – Shahriar – Milad Najahvand
 37. Tehran – Shahriar – Aliollah Amini
 38. Tehran – Shahriar – Qassem Rezai
 39. Tehran – Shahriar – …. Yar Mohammadi
 40. Tehran – Shahriar – ….. Momeni
 41. Tehran – Shahriar – Seyed Mohammad Hossein Tahaei
 42. Tehran – Baharestan – Ms. Fatima Habbibi
 43. Tehran – Baherestan – Gol Agha Nouri
 44. Alborz Province – Hadi Sartipi
 45. lborz Province – Pedram Jafari Kamijani
 46. Alborz Province (Fardis) – Ashur Kalna (Christian)
 47. Alborz Province (Fardis) – Omid Salehi
 48. Karaj – Shahram Moini
 49. Karaj – Mehrshahr – Hamid Rassouli
 50. Karaj – Reza Mo’azami Goudarzi
 51. Karaj – Poya Bakhtiari
 52. Karaj – Hossein Qassemi
 53. Karaj – Ms. Ameneh Shahbazi
 54. Karaj – Amir Shokri
 55. Ahvaz – Mohammad Reza Ossafi Zargani
 56. Ahvaz – Hamzeh Sevari
 57. Ahvaz – Meisam Mojadam
 58. Ahvaz – Reza Atieh Neisi
 59. Behbahan – Mohammad Hossein Ghanavati
 60. Behbahan – Mehrdad Dashtizadeh
 61. Behbahan – Mahmoud Dashtizadeh
 62. Behbahan – Ehsan Abdollah Nejad
 63. Behbahan – Ahmad Hashamdar
 64. Behbahan – Ms. Shabnam Diani
 65. Behbahan – …. Taddayon
 66. Behbahan – Farzad Ansari (Farzad Tazmipour)
 67. Khorramshahr – Meisam Mani’at
 68. Khorramshahr – Khaled Min’at
 69. Khorramshahr – Milad Hamidavi
 70. Khorramshahr – Meisam Abdolvahab Adgipour
 71. Khorramshahr – Ali Ghazlavi
 72. Khorramshahr – Ebrahim Matouri
 73. Khorramshahr – Hossein Namimi
 74. Andimeshk – … Najafvand
 75. Ramhurmoz – Khuzestan Province – Hadi Ghorbani
 76. Ramhurmoz – Khuzestan Province – …. Moussavi
 77. Shushtar – Ahmad Moussavi Jo’aveleh
 78. Abadan – Ali Baghlani
 79. Mahshahr – Hamid Sheikhani
 80. Mahshahr – Ms. Atighi
 81. Mahshahr – …. Hatavi
 82. Mahshahr – Ghassem Bavi
 83. Mahshahr – Mohammad Khaleghi
 84. Mahshahr – Adnan Helali
 85. Mahshahr – Mojtaba Ebadi
 86. Mahshahr – Mansour Daris
 87. Mahshahr – Abbas (Reza) Assakereh
 88. Mahshahr – Ahmad Khajeh Albughli
 89. Mahshahr – Ali Khajeh Albughli
 90. Mahshahr – Mohammad Khaledi
 91. Mahshahr – Youssef Khaledi
 92. Shiraz – Kelar – Rassoul Ghavimi
 93. Shiraz – Marvdasht – Mehdi Nekoui
 94. Shiraz – Amir Alvandi
 95. Shiraz – Abdollah Ghavimi
 96. Shiraz – Mehdi Nekoui Ali Abadi
 97. Shiraz – Reza Jafari
 98. Shiraz – Majid Hashemi
 99. Shiraz – Janfeshan Assadi
 100. Shiraz – …. Parsai
 101. Shiraz – …. Parsai
 102. Sirjan – Ruhollah Nazari Fat’habadi
 103. Garmsar – Hassan Tavoosi
 104. Sannandaj – Mozzafar Seifi
 105. Sanandaj – Ali Baghlani
 106. Sanandaj – Saneh Shahoo
 107. Saqqez – Mohammad Heydarian
 108. Bukan – Shelir Dadvand
 109. Bukan – Ms. Hiva Naderi
 110. Marivan – Mehran Taak
 111. Marivan – Behrouz Maleki
 112. Marivan – Usman Naderi
 113. Marivan – Danial Ostovari
 114. Marivan – Edris Bivareh
 115. Marivan – Usman Ahmadi
 116. Marivan – Ms. Aryan Rajabi
 117. Javanroud – Hamzeh Naghdi
 118. Javanroud – Yunes Houshangi
 119. Javanroud – Kaveh Rezai
 120. Javanroud – Jabbar Tejareh
 121. Javanroud – Kaveh Mohammadi
 122. Javanroud – Salman Rahmani
 123. Javanroud – … Aziz (municipality staff)
 124. Javanroud – Ebrahim Moradi
 125. Javanroud – Mobin Abdollahi
 126. Javanroud – Omran Validi
 127. Kermanshah – Mozzafar Zahiri
 128. Kermanshah – Nader Biravand
 129. Kermanshah – Nader Bijanvand
 130. Kermanshah – Mohammad Mirzai
 131. Kermanshah – Mozzafar Vatandoust
 132. Kermanshah – Mostafa Farzami
 133. Kermanshah – Yunes Ezzati
 134. Kermanshah – Moustafa Bakeri
 135. Kermanshah – Abdollah Shahabadi
 136. Kermanshah – Mansour Fakhri
 137. Kermanshah – Ahmad Mansouri
 138. Kermanshah – Faramarz Rahimi
 139. Kermanshah – Abdolreza Shirzadi
 140. Kermanshah – Borhan Mansournia
 141. Kermanshah – Foad Joshan
 142. Kermanshah – Nemat Hosseini
 143. Tabriz – Ali Hosseini
 144. Ardabil – Seyed Ali Fotohi Kousareh
 145. Langroud – Pejman (Ali) Gholipour
 146. Yazdanshahr – Sassan Eidivand
 147. Yazdanshahr – Rasoul Amani
 148. Yazdanshahr – … Davouvand
 149. Najafabad – Isfahan – Mohammad Pour Pirali
 150. Qahdarijan – Isfahan – Nematollah Shafiee
 151. Isfahan – Javad Shayazi
 152. Isfahan – Ahmad Qorbani Dastjerdi
 153. Zanjan – Amir Hossein Abbasi
 154. Rasht – Mohammad Reza Nikvaran

آبان ۹۸: تصویر شماری از کشته‌شدگان اعتراض‌ها

عکس تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران توسط رژیم خونخواران و جنایتکاران اسلامی.