سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

از قرآن: برتری محمد نسبت به دیگر مسلمانان در ارتباط با زنانش

الله برای قدردانی از پیامبر اسلام اوامری را در قرآن آورده اند که مسلمانان هم دوره محمد باید انجام می دادند:

۱- حضرت محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او عرضه کند بعنوان همسر بپذیرد. (قران. آیه ۵۰ سوره احزاب)

۲- حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. (قرآن. آیه ۵۱ سوره احزاب)

۳- حضرت محمد نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. (قران. آیه ۵۱ سوره احزاب)

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و پدوفیل (میل جنسی به کودکان)، و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند.

۴- حضرت محمد، نسبت به سایر مومنان برتری خواهد داشت. (…قران. آیه ۶ سوره احزاب)

۵- پس از مرگ حضرت محمد،، کسی حق ازدواج با زنان حضرت محمد را ندارد. (قرآن. آیه ۵۳ سوره احزاب)

۶- زنان حضرت محمد، حق تقاضای نفقه بیشتر ندارند. (قران. آیه ۵۱ سوره احزاب)

۷- زنان حضرت محمد، نباید بر مردم ظاهر شوند و از پشت پرده باید با مردم صحبت کنند. (قرآن. آیه ۵۳ سوره احزاب)
۸- زنان حضرت محمد،از زینتهای متداول دوران جاهلیت باید خودداری کنند. (قرآن. آیه ۳۳ سوره احزاب)

۹- از نوبتی که حضرت محمد برای همبستر شدن با آنها (زنان حضرت محمد) قائل میشود، باید راضی باشند. (قران. آیه ۵۱ سوره احزاب).

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. آزادی، و قانون برابری جنسی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.