شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

پول برای آخوند درد برای معلول ـ (بودجه تبلیغات حوزه علمیه قم ۷۲۵۷ میلیارد تومان)

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و سربار، عامل اصلی عقب ماندگی و بسیاری درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و زندگی مردم ایرانند. آخوند خوب، آخوند مُرده است.