سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

اسناد املاک و خانه مجلل جواد ظریف در آمریکا ـ (باز هم دروغ دیگرش افشاء شد) + عکس

آواتودی – وزارت خزانەداری آمریکا روز چهارشنبە نهم مرداد , جواد ظریف وزیر خارجە جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بدنبال آن جواد ظریف مدعی شد تحریم او هیچ فایدەای ندارد زیرا او هیچگونە دارایی در آمریکا ندارد. این درحالیستکە تا یکماه پیش از تحریم وزیر خارجە جمهوری اسلامی، آدرس دو منزل مجلل در نیویورک بنام محمد جواد ظریف بودە است.

گرچە جواد ظریف پس از پخش آدرسها، تلاش کردە بگوید این متعلق بە گذشتە است، ولی توضیح ندادە کە چرا پیشتر دربارە این دو آدرس صحبت نکردە است.

بیشتر: مایکل اوهنلن: ظریف چهره علنی رژیم کشتار و دروغگو است…

بیشتر: چند نمونه از دروغ های «جواد ظریف» «ماله کش اعظم» نظام فاشیست های جنایتکار اسلامی!

جواد ظریف جزو مقاماتی است کە رو در روی مردم ایران بطور علنی و بە رغم بودن مدرک دروغ می گوید.

عکس دو خانەای کە در نیویورک تا یکماه پیش بنام جواد ظریف بودە را می توانید همراه با آدرس آنها در زیر ببینید.

https://www.zabasearch.com/people/javad+zarif/?middleInitialFilter=&cityFilter=&filterbutton=Filter

55555444.jpg

552222222222.jpg555588887.jpg77777.jpg