دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

شق القمر – معجزه ی پیامبر ـ (قابل توجه ایرانیان اسلام زده و فریب خورده و مُرده پرست مُرده های اعراب!)

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند.

در ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی (داعشی های وطنی)، به غیر از آخوند ها و سران و گماشتگان و چماقداران جمهوری اسلامی، اکثریت مردم در فقر و رنج و عذاب و درد و بدبختی زندگی میکنند. رژیم اسلامی جنایتکاران  آخوند ها، پاسدار ها، بسیجی ها، اینها، دشمنان حقیقی ایران هستند. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها، پاسدار ها، بسیجیان، عاملین اصلی تمام جنایات و تروریسم و اعدام و زندان و شکنجه و عقب ماندگی های فکری و فقر و بدبختی های مردم ایرانند. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی.