چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

اسماعیل خوئی، شاعر معاصر: جوانان تمرین و تجربه کنند، تمرین و تجربه های جنگ، جنگ مسلحانه

دشمنان حقیقی مردم ایران و کشور ایران، آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها. پاسدار، آخوند، بسیجی خوب، مُرده است. آتش به اختیار هم دو طرفه است. آزادی و برابری زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها، پاسدار ها، بسیجیان، عاملین اصلی تمام جنایات و تروریسم و اعدام و زندان و شکنجه و عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی.

سکولاریسم برای آینده ایران.