دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آخوند انگل سربار و جنایتکار دشمن زنان: این نصِ صریحِ قرآن است ـ (برخورد مرد با زن مسلمان)

 

 

قرآن، کتاب خون و جنایت و بردگی، و عقب ماندگی و نابرابری و بی عدالتیست. قرآن و فرهنگ و سنت هزار و چهارصد سال قبل بیابان های خشک کشورهای عربی و مشخصا اعراب بادیه نشین  است، قرآن و قوانین اسلامی، دشمنان قسم خورده انسان دوستی و آزادی های انسانی مردم می باشد. قرآن نماد شر و تروریسم و سانسور و سرکوبگری و جنایت است. یکی از عوامل اصلی تمام بدبختی ها و عقب ماندگی ها و ذلت زندگی ما ایرانیان اسلام زده ربط مستقیم  به باور ها و دروغ ها و چرندیات آخوند های عقب مانده و مفت خور و سربار دزد اموال مردم ساده دل و قوانین اسلامیست. مثلا اگر اکثریت ما ایرانیان باور های آزاد اندیشی و آزادیخواهی و اساس انسان دوستی و برای قانونی و حقوقی انسانی زنان و مردان را باور داشتیم، هرگز امثال خمینی و خامنه ای و خاتمی و روحانی و جمهوری اسلامی فرصت این را پیدا نمیکردند که در قدرت بنشینند و برای بدبخت کردن و عقب ماندگی بیشتر ما با کمک چماقداران و گماشتگان مزدور، زور بگویند، و ما را به اتهام های دروغین مورد شکنجه و زندانی و اعدام کنند!