دوشنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

اعتراف به ورشکستگی نظام در روز قدس رژیم جنایتکاران اسلامی در ایران: فیلم: به جز پروانه‌ها و چلچله ها کسی نیومده

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها عامل اصلی تمام عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند. آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها، دشمنان حقیقی ایران هستند. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

مرگ هر پاسدار و بسیجی و آخوند خدمت بزرگی برای رسیدن به آزادی در ایران است. آخوند و پاسدار و بسیجی خوب، مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.