شنبه, ۲ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فیلم: اهل بیت فضولات نداشتند ـ (آخوند انگل مفت خور سربار جنایتکار)

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها عامل اصلی تمام عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند.