دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

عکس فرناز قاضی زاده، مجری تلویزیون آیت الله بی بی سی، مزدور و نوکر و خودفروش و گماشته بیشرم رژیم جنایتکاران جمهوری اسلامی

یک نظر از فیسبوک: شکی نیست که سایت سیاسی و غیر مستقل و وابسته بی بی سی (مرتبط با سیاست های کشور انگلیس)، به اشکال گوناگون از جنایتکاران جمهوری اسلامی به اشکال مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکند… و در این راه نیز ناچار است که از تعدادی مجریان و کارکنانی استفاده کند که طرفدار جمهوری اسلامی اند. منجمله آنان فرناز قاضی زاده که در طول چند سال گذشته کار مجری گری خود در تلویزیون بی بی سی بارها و به اشکال مختلف نوکر صفتی و مزدور بودن خود را به سران جنایتکاران جمهوری اسلامی به اثبات رسانده است. امثال فرناز قاضی زاده ها همچون دیگر جانیان جمهوری اسلامی شریک و همکار همدیگرند، و در آینده نیز باید پاسخگوی اعمال و کردار جنایتکارانه و تبلیغاتیشان بر علیه مردم ستمدیده ایران و به نفع رژیم باشند. نکته آخر اینکه دلبستگی مزدور فرناز قاضی زاده به جمهوری اسلامی تا به جای است که این خانم نوکر صفت پرچم جمهوری اسلامی را برای روز مبادا در خانه اش در لندن ذخیره دارد. 

عکس فرناز قاضی زاده، مجری تلویزیون آیت الله بی بی سی، که مزدور و نوکر و خودفروش و گماشته رژیم جنایتکاران جمهوری اسلامی.