پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

همه را نکشتید، هنوز «کم تر از ۵۰ » تا مانده، ده بجنبید دیگه.

نویسنده: از فیسبوک فرج سرکوهی

آقای حمید رضا جلالی پور، از سران اصلاح طلبان حکومتی، همان که در نخستین سال های استقرار «نظام مقدس» فرماندار نقده و معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری کردستان بود و چنان مردم کشی کرد که به «جلاد کردستان» مشهور است، در باره شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تموم شد ماجرا» و… در شورش دی ماه مردمان در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: 

«معترضین به اصلاحات و اصلاح طلبان حمله ای نکردند. کمتر از ۵۰ نفر از چپ های مارکسیست درباره عبور از اصلاحات و اصولگرایان شعار دادند».

لابد افسوس می خورد که همان «کم تر از ۵۰ نفر» چپ را هم نکشتند که اگر کشته بودند حالا مملکت گل و بلبل می بود و هیچ کس «درباره عبور از اصلاحات و اصولگرایان شعار» نمی داد.

دیر نشده جناب. بجنبید برادران اصلاح طلب و اصول گرا . کشتن« کم تر از ۵۰ نفر» که برای شما از آب خوردن هم راحت تر است .

همو همان جا گفته است «نه آن ۱۱۰ هزار مردم معترض در آن ۱۰ شب علیه اصلاحات شعار دادند: نه آن ۱۱۰ هزار نفر، نماینده همه اقشار شهری ایران بودند».

این که جلاد کردستان رقم « ۱۱۰ هزار نفر» را از کجا آورده بماند، بقیه مزخرفات او نیز بماند اما راستی آن «کم تر از ۵۰ نفر» و این « ۱۱۰ هزار نفر» مزخرفات ارتشبد ازهاری و جواب مردم به او را به یادتان نمی آورد؟. همان که گفت «نواره» و همان که مردم به او گفتند «ازهاری گوساله، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره» . 

گوساله و گاو جلاد نیستند ورنه حالا هم می شد نام این آقا را در ۱ان شعار گذاشت . اما توهین به گوساله و گاو درست نیست .شعارهای تازه باید ساخت.
.