چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آقای خامنه ای درست می گوید / فرج سرکوهی

نویسنده: فرج سرکوهی

«در قضایای چند روز اخیر، دشمنان،….. هم‌پیمان شدند ». خامنه ای. امروز.

آقای خامنه ای با گفته های امروز خود نشان داد که فقیران، محرومان، کارگران، حاشیه نشینان ، کم درآمدها و همه کسانی را که علیه ستم «هم پیمان» و شوریده اند «دشمن» می داند. خامنه ای درست می گوید چرا که نظام رانتی تبعیض و استبداد و غارت و فساد و.. «دشمنِ» مردمان است و مردمان نیز، آن گاه که می شورند، «دشمنِ» نظامِ ستم هستند .

باقی ماجرا تنها رسوائی و کنار رفتن ماسک های فریب است. روحانی «حقوق شهروندی»؟ در سخنرانی تلویزیونی از «جمع کردن »اعتراض ها می گوید عباس عبدی هراسان از خشم مردمان ستم دیده فریاد می زند « هر کسی به هر شکلی که می تواند باید اغتشاشگران را جمع کند.». پسر ژن خوب رفسنجانی در شورای شهر مردم را «آشوبگر» ، حمیدرضا جلایی پور، با پرونده جنایت و کشتار در کردستان، مردم معترض را «کرکسان» خطاب می کنند و خاتمی که پیش از انفجار، اعتراض های مردم را «دسیسه »خوانده بود، جلسه مجمع روحانیون مبارز نشکیل می دهد تا در اطلاعیه ای شورشیان بر ستم را « عناصرفرصت‌طلب و عوامل آشوبگر” توصیف کند و …. « و باش تا صبح دولتت بدمد».

این روزها کسانی که در برابر خشونت های ددمنشانه حکومت در این سی و اند سال یا سکوت کرده یا با آن شکنجه ها و کشتارها همراه و گاه همکار بوده اند، علیه خشونت برای مظلومان، و نه برای سرکوب گران، موعظه ضد خشونت می کنند. اغتشاش، آشوب، امنیت و.. به سکه روز دهن های رانت خوار بدل شده است. 

اما آقای خامنه ای گویا تر از هر کس در اردوگاه متحد ستم سخن گفت.