یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

دانشگاه کاشان، و قوانین ضد زن داعشی های رژیم در اجرای نوازندگی خانمها + عکس مستند

‏مجرد نباشند
‏استفاده از هدبند
‏حجاب مناسب و ..
‏جیغ نبودن رنگ لباس
‏جز نوازندگی حرکت اضافه ای نداشته باشند
‏درحاشیه یا پشت سر سایر اعضای گروه بنشینند