شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

سخنان و فریاد خشم تهیدستان ایران از فقر و نداری و ظلم و ستم و جنایت های جمهوری اسلامی