دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ظلم و ستم و وضعیت دردناک زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

زندانیان سیاسى سالن ۴ بند ١٠ زندان گوهردشت کرج، با وجود تغییر مدیریت زندان در چند روز پیش، که در جریان آن مردانى رییس زندان جاى خود را به ضیایى داد، کماکان در وضعیت نگران کننده و اسفناکى بسر میبرند.

شمارى از زندانیان سیاسى به دلیل کمبود جا، نامناسب بودن هواى سلولها و عدم وجود امکانات کافى ، در راهرو بند اسکان یافته اند. در بین این زندانیان کسانى هستند که بیش از ١٧ سال را در زندان بسر برده و در زیر شکنجه و فشار سالیان متمادى از شرایط جسمى مساعدى برخوردار نبوده و به بیماریهاى مختلفى مبتلى شده اند.

با تغییر مدیریت اخیر نه هیچ اقدامى براى بهبود شرایط بند انجام شده و نه وسایل و امکانات حداقل مصادره شده و به غارت رفته آنها، بازگردانده شده است. شکایتهاى این زندانیان به قوه قضاییه هم عملا و عامدا مسکوت مانده است.

وعده هاى داده شده به زندانیان سیاسى مبنى بر رسیدگى به خواسته هایشان، مطلقا بى اساس و بیهوده بوده و علاوه بر آن مجددا زندانیان سیاسى را مجبور به پوشیدن لباس زندان و دستبند و پابند کرده اند و زندانیان هم که حاضر نیستند این شرایط سخت تحمیلى و توهین امیز را پذیرا شوند از اعزام به بیمارستان و درمان خوددارى می کنند . ( حمید بابایى و رضا شهابى بهمین دلیل در تاریخ ١٧ مهر ٩۶ از اعزام به بیمارستان خود دارى کرده اند).

با وجود کیفیت نازل غذاى زندان امکانات تهیه غذا توسط خود زندانیان هم از آنها سلب گردیده و برعکس گذشته دیگر نمیتوانند با تقبل هزینه از مواد غذایى فروشگاه زندان استفاده کنند.

وضعیت بهداشتى، آب، تهویه هوا در بند زندانیان سیاسى بسیار بداست و با وجود صفحات فلزى بکار رفته جهت بستن کلیه پنجره ها و منافذ ورود هواى تازه به بند تنها مدخل ورود هوا به داخل بند هم با گذاشتن منابع و سطل هاى زباله آلوده گردیده است.

زندانیان سیاسى گوهردشت کرج کماکان حتى از داشتن روزنامه و نشریات حکومتى هم محرومند.

با وجود شرایط بسیار وخیم زندانى سیاسى “محمد نظرى” که بیش از هفتاد روز است در اعتصاب غذا بسر برده هیچ توجه و رسیدگى به وضع او صورت نگرفته و آقاى نظرى کماکان در وضعیت خطیرى قرار دارد که درصورت بروز حادثه ناگوارى براى او مسئولین مربوطه باید پاسخگو باشند.

کانون حصار توجه مردم ایران و نهادهاى حقوق بشرى را به رسیدگى به وضعیت این زندانیان جلب نموده و خواهان رسیدگى فورى به حقوق شناخته شده انسانى و بین المللى انان که دردست رژیم حاکم اسیر شده اند میباشد.

گزارش به :

اقاى زید رعد حسین، کمیسر عالى حقوق بشر در سازمان ملل متحد

خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

صلیب سرخ بین الملل

سازمان پزشکان بدون مرز