یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

عکس: قمه زنی و وحشی گری و کارهای احمقانه در یوسف آباد آذربایجانشرقی

قمه زنی ایرانی ها در مراسم محرم حسین عربستانی و خانواده اش، بیانگر اوج درماندگی و توحش و نادانی و ذلت و حماقت بردگی و شستشوی مغزی شده از طرف جماعت مفت خور و انگل و سربار و عقب مانده بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. چنین مردمانی لیاقت زندگی بهتر و آزادی را ندارند. چنین مردمانی همه عمرشان را در نادانی و سیاهی و بدبختی و ذلت زندگی میکنند و حقشان از زندگی این است که همیشه توسری خور و درمانده باشند.