چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی.

آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.