چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

پرچم داعش در دست خامنه ای و جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضین و مخالفین در ایران

منصور امان

خلافت شام واریز می کند، خلافت ایران به حساب می ریزد

همچون اُلگوی سوریه و عراق، حاکمان جمهوری اسلامی در ایران نیز داعش را به خدمت اجرای نقشه های خویش گرفته اند. ماشین سرکوب “حُکومت اسلامی” پرچم “دولت اسلامی” (داعش) را برافراشته است تا زیر آن به تاخت و تاز علیه زندانیان سیاسی، خانواده زندانیان کُشتار شده، فعالان سیاسی و مدنی و اقلیتهای ملی و دینی درآید.

منابع حُقوق بشری از دستگیریهای گُسترده در اُستانهای مُختلف کشور خبر داده اند. ده ها تن در کُردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، تهران، هُرمُزگان و فارس به طور ناگهانی و یکباره به اتهام ارتباط با داعش دستگیر شده اند. همچون نام و علت دقیق دستگیری، مبنا و پیشینه ای که این دستگیریها را بی درنگ پس از حمله های تروریستی تهران توضیح می دهد نیز در ابهام باقی مانده است. روشن آن است که دستگاه حاکم همواره از چنین حملاتی به عُنوان دستاویزی برای فشار بر جامعه و به ویژه اقلیتهای ملی و دینی، اعدام و شکنجه زندانیان، تقویت زیرمجموعه نظامی و امنیتی خود، افزایش ضریب شرایط امنیتی علیه جامعه و تصفیه حسابهای داخلی سود جسته است.

در همین راستا، دستگاه امنیتی، تدابیر غیرانسانی خود در زندانها را به بهانه حملات تروریستی تهران شدت بخشیده و فشارهای غیرانسانی بر آنان را افزایش داده است. نخُستین نشانه های این خیز داعشی، در زندانهای گوهردشت و سنندج پدیدار گردیده؛ اسارتگاه هایی که در آنها تنها روزنه محدود زندانیان به هوای آزاد مسدود گردیده و یا اسیران بی دفاع آماج ضرب و شتم دژخیمان “حُکومت اسلامی” قرار گرفته اند.

در این رابطه هُشدار شُماری از زندانیان سیاسی از اسارتگاه های سراسر کشور نسبت به اقدامات و دسیسه چینی حُکومت در زندانها را باید جدی انگاشت. فعالان اسیر در زندانهای اوین، گوهردشت، فشاویه، اهواز و زاهدان در نامه سرگُشاده ای خطاب به دبیرکُل سازمان ملل و گُزارشگر ویژه این نهاد در اُمور ایران، نسبت به “خطری که زندانیان را به بهانه های واهی تهدید می کند”، آگاهی داده و اعلام خطر کرده اند.

همسویی “خلافت اسلامی” و خلیفه گری ولایت فقیه را به ویژه می توان در اُستانهای کُرد نشین مُشاهده کرد. فرقه گرایان حاکم در تهران با تشدید اختلافهای دینی و تحریک و سازماندهی بخشهای گوناگون جامعه علیه یکدیگر، در پی مُتلاشی کردن شیرازه های مدنی جامعه و گُسترش خود در شکافهای آن همچون میکروبی کُشنده و مُخرب هستند. این همان سیاستی است که خلیفه گری تهران در سوریه و عراق نیز بر پُشت صدها هزار قُربانی و ویرانی این دو کشور به پیش می برد. در این میان آش سرکوبی و زمینه چینی برای سرکوبهای بیشتر چندان شور شده که وُکلای حُکومتی از این اُستانها نیز احساس ناامنی کرده و ناچار به اعلام بیگُناهی شده اند.

واکُنش رژیم جمهوری اسلامی به حملات جنایتکارانه تهران سند دیگری از همسویی عملی، خویشاوندی ایدیولوژیک و همسانی روشها و ابزارهای خلافت ایران و خلافت شام و عراق ارایه کرده است. پایتخت ایران به تریبون تازه و خونین نمایش این پیوند بدل گردیده است. داعش سخاوتمندانه واریز می کند و رژیم ولایت فقیه فعالانه به حساب می ریزد.