چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی در حمایت از این روز مهم اعتراضی، از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که از این کارزار جهانی پشتیبانی کنند.

فشار و تهدید بر روی رهبران و فعالین کارگری جزیی از سیاست دائمی رژیم اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی مبارزات کارگری، و تحمیل تعرضات هر روزه اش به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و عقب زدن اعتراضات مردم است.

رژیم اسلامی میکوشد هر گونه حرکت و اعتراضی را تحت عناوین امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی، سرکوب کرده و عقب بزند زند و هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی تحت همین نوع اتهامات احکام زندان دارند و یا در بازداشت بسر میبرند. در همین رابطه کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات در جریان است. اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و جعفر عظیم زاده عضو  هیات مدیره اتحادیه آزاد طی بیانیه مشترکی در آستانه اول ماه مه سال گذشته آغاز گر این کارزار بودند. این کارزارهمچنان ادامه دارد و امسال در سالگرد آن اسماعیل عبدی بار دیگر با تاکید بر این کمپین مهم اعتراضی، خواستار لغو پرونده های تشکیل شده برای خودش و تمامی فعالین اجتماعی شد. با تمام قدرت از خواستهای اسماعیل عبدی و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات حمایت و پشتیبانی کنیم. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، کارزاری در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادیهای پایه ای در جامعه است.

٢٠ ژوئن روز اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، روز حمایت قاطع از کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و بدست گرفتن خواست لغو پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی و آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی است.

ما همه اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان را به حمایت از کمپین برای آزادی کارگران زندانی و پیوستن به ٢٠ ژوئن روز اعتراض جهانی در حمایت زندانیان سیاسی در ایران فرامیخوانیم.

ما از همه اتحادیه ها و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که با پیوستن به ٢٠ ژوئن همبستگی خود را با کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم در ایران اعلام کنند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند. ما همچنین میخواهیم که رژیم اسلامی را بخاطر سرکوبگری هایش در قبال کارگران و کل جامعه از جمله صدور احکام وحشیانه شلاق، حبس های طولانی مدت و تهدید و پیگرد دائمی فعالین کارگری و کلیه فعالین سیاسی بخاطر مبارزه برای حق و حقوقشان، محکوم کنند .

جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی، حکومت سرکوب، زندان، شلاق و اعدام است. ما خواهان انزوای سیاسی بین المللی رژیم ایران و تحریم و بایکوت آن در سازمان بین المللی کار (ILO) و تمام مراجع جهانی هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندان
شهلا دانشفر
shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com