یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم تجمع معلمان مدارس خارج کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش

یکی از بهترین گزینه های ممکن برای فلج کردن دستگاه نظامی و سرکوبگری رژیم جنایتکاران اسلامی در ایران اعتصابات عمومی، مخصوصا اعتصابات عمومی در بخش های صنعتی همچون نفت و گاز است.