یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

کودتای خزنده در سپاه؛ فایل صوتی و تصویری جلسه‌ای محرمانه در زمان جنگ بی حاصل و کشته شدن حدود ۵٠٠ هزار نفر از ایران و…

بر اساس مستندات موجود خمینی موجب تحریک صدام و شروع جنگ بر علیه ایران بود.