پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مراسم خانواده‌های زندانیان سیاسی کشتار ۶۷ در گورستان خاوران ـ (نه میبخسیم، نه فراموش میکنیم)

دیروز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ سی‌و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در گورستان خاوران تهران برگزار شد. در این گردهمایی، خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان، به یاد زندانیان سیاسی شعر و سرود خواندند. نیروهای انتظامی ساعتی بعد آنها را پراکندند.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رژیم جنایتکاران اسلامی، یکی از عواملین کشتار و قتل و عام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه خونین شصت است. این آخوند قاتل، از ترس دستگیری و زندانی شدم امکان سفر به کشورهای غربی را ندارد.

یاد کشتار ۶۷ در گورستان خاوران

مراسم خانواده‌های زندانیان سیاسی کشتار ۶۷ در گورستان خاوراندیروز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ سی‌و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در گورستان خاوران تهران برگزار شد. در این گردهمایی، خانواده‌ها ضمن گلباران این گورستان، به یاد زندانیان سیاسی شعر و سرود خواندند. نیروهای انتظامی ساعتی بعد آنها را پراکندند.

Posted by ‎League for the Defence of Human Rights in Iran – LDDHI حقوق بشر در ایران‎ on Saturday, August 29, 2020