سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

سخنان کارگران گرسنه: ما می‌گوییم گرسنه‌ایم میبرند زندان، دراین مملکت کوتاهترین دیوار دیوار کارگر است؛ سخنان کارگر هفت تپه