دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

امامان جمعه ارادتمند به شاهان ـ( شناخت بهتر از آخوند ها و شاهان و قضاوت با خودتان)

http://onenewsbox.com/2019/08/01/the-mullahs-who-are-related-with-the-kings/

دستبوسی آخوندها از فرح پهلوی ملکه سابق سلطنت پادشاهی ایران.