چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: آخوند قاتل ابراهیم رئیسی؛ از هیئت مرگ تا سودای رهبری

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رژیم جنایتکاران اسلامی، یکی از عواملین کشتار و قتل و عام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه خونین شصت است. این آخوند قاتل، از ترس دستگیری و زندانی شدم امکان سفر به کشورهای غربی را ندارد.

ابراهیم رئیسی منجمله قاتلین و جنایتکاران رژیم و فاشیست های جمهوری اسلامی است. هم اکنون این آخوند قاتل و جنایتکار بعنوان رئیس قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. مرگ بر آخوند ابراهیم رئیسی. و این آخوند قاتل از ترس دستگیری و زندانی شدن امکان سفر به کشورهای اروپائی و غربی را ندارد.