دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم وضعیت اسفناک کارتن خوابهای حاشیه شهر مشهد ـ (زندگی اشرافی آخوند ها و پاسداران و سران و گماشتگان رژیم اسلامی)

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و سربار، عامل اصلی عقب ماندگی و بسیاری درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و زندگی مردم ایرانند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.