یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم، گریه های مادر «امیرحسین سعیدی نیا» یکی از جانباختگان جنایت سپاه تروریستی در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی

عکس تعدادی از کشته شدگان سقوط هوپیمای اکراینی در شهر یار تهران. در مجموع ١٧٩ نفر جانشان را از از دست دادند، که در این میان ١۴٧ تن از مسافران ایرانی بودند. نفر کودک و یک نفر نوزاد گزارش شده است.