چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

هفتم آذرماه؛ اهواز خیابان نادری، تظاهرات کارگران معترض ـ شعار کارگران: کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد