چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فرازهایی از حلیه المتقین در باب جماع و زفاف ـ ( قابل توجه ایرانیان نخوانده و اسلام زده)

فصل چهارم

در بیان آداب زفاف و مجامعت

زندیق ـ بدان که زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است و جماع کردن در فرج زن در وقتى که حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است و بعد از پاک شدن و پیش از غسل کردن جماع را نیز بعضى حرام مى دانند و احوط اجتنابست مگر آنکه ضرورتى باشد پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند و زن مستحاضه اگر غسل و سایر اعمالیکه او را میباید کرد بجا آورد با او جماع مى توان کرد و در وطى دبر زن خلافست بعضى حرام مى دانند و اکثر علماء مکروه مى دانند و احوط اجتناب است و بهتر آن است با زن خود که جماع کند و آزاد باشد منى خود را بیرون فرج نریزد و بعضى علماء حرام مى دانند بى رخصت زن و در کنیز باکى نیست.

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که نباید مرد را دخول کردن به زن خود در شب چهارشنبه.

حضرت امام موسى (علیه السلام) فرمود که هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع پس با خود قرار دهد افتادن فرزند را از شکم پیش از آنکه تمام شود.

شخصیت واقعی خمینی، و با مغزی فسیل شده و عقب مانده و ضد زن. این آدم فسیل شده موجب تمام جنایات و بدبختی های زندگی مردم ایران شده است.

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این مى شود که فرزند سقط شود و نزدیکست که اگر فرزندى به هم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد نمى بینى کسى را که صرع مى گیرد اکثر آن است که یا در اول ماه یا در آخر ماه مى باشد.

حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) فرمود که هر که جماع کند با زن خود در حیض پس فرزندیکه بهم رسد مبتلا شود بخوره یا پیسى پس ملامت نکند مگر خود را.

حضرت صادق (صلى الله علیه وآله) فرمود که دشمن ما اهلبیت نیست مگر کسى که ولدالزنا یا مادرش در حیض به او حامله شده باشد.

در چندین حدیث معتبر از حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) منقول است که چون کسى خواهد با زن خود جماع کند بروش مرغان بنزد او نرود بلکه اول با او دست بازى و خوش طبعى بکند و بعد از آن جماع بکند.

در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که در وقت جماع سخن مگوئید که بیم آن است فرزندى که بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر بفرج زن مکنید که بیم آن است فرزندى بهم رسد کور باشد و در روایات دیگر از آنحضرت منقول است که باکى نیست نگاه کردن بفرج در وقت جماع.

مغزهای فسیل شده و فریب خورده و نادان ایرانی های اسلام زده که اینچنین کودکان را بازیچه حماقت های خودشان میکنند.

در چندین حدیث معتبر وارد شده است که مرد و زن در حالتى که خضاب بحنا و غیر آن بسته باشند جماع نکنند.

از حضرت امام موسى (علیه السلام) پرسیدند که اگر در حالت جماع جمه از روى مرد و زن دور شود چیست؟ فرمود باکى نیست باز پرسیدند اگر کسى فرج زن را ببوسد چون است؟ فرمود باکى نیست.

از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدند که اگر کسى زن خود را عریان کند و به او نظر کند چونست؟ فرمود که مگر لذتى از این بهتر میباشد. و پرسیدند که اگر بدست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازى کند چونست؟ فرمود باکى نیست اما بغیر اجزاى بدن خود چیزى دیگر در آنجا نکند. و پرسیدند که آیا مى تواند در میان آب جماع بکند فرمود باکى نیست.

تا زمانی که ایرانی ها کتاب های مستند در نقد اسلام را نخوانند، همچنان ملتی عقب مانده و ذلیل در دستان آخوند ها و مداحان باقی خواهند ماند.

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا (علیه السلام) پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمود باکى نیست.

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل باشد که آن طفل زناکار مى شود یا فرزندیکه از ایشان بهمرسد زناکار باشد.

از حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) منقول است که فرمود بحق آن خداوندى که جانم در قبضه قدرت اوست اگر شخصى با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصى بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن و نفس ایشان را شنود فرزندى که از ایشان بهم رسد رستگار نباشد و زناکار باشد.

چون حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) اراده مقاربت زنان مى نمودند خدمتکاران را دور مى کردند و درها را مى بستند و پرده ها را مى انداختند.

درس های از تاریخ.

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که کسى با کنیزى جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند، وضو بسازد.

در حدیث صحیح وارد شده است که باکى نیست با کنیز و طى کند و در خانه، دیگرى باشد که بیند و شنود و مشهور میان علماء آن است که باکى نیست که مرد در میان دو کنیز خود بخوابد اما مکروهست که در میان دو زن آزاد بخوابد.

در حدیث موثق از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که باکى نیست مرد میان دو کنیز و دو آزاد بخوابد فرمود کراهت دارد مرد رو بقبله جماع کند و در حدیث دیگر از آنحضرت پرسید که آیا مرد عریان، جماع مى تواند کرد، فرمودند که نه، رو بقبله و پشت بقبله جماع نکند و در کشتى جماع نکند.

میلیاردها پول مردم ایران صرف هزینه قبر جلاد خونخوار آیت الله خمینی میشود. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

حضرت امام موسى (علیه السلام) فرمود دوست نمى دارم کسى که در سفر آب نیابد براى غسل کردن جماع کند مگر آنکه خوف ضررى داشته باشد بر خود و بعضى از علماء قایل بحرمت شده اند.

حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) نهى فرمود از آنکه کسى که محتلم شده باشد پیش از آنکه غسل کند جماع کند و فرمود اگر بکند و فرزندى بهم رسد دیوانه باشد ملامت نکند مگر خود را.

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود مکروه است جنب شدن در وقتى که آفتاب طلوع مى کند و زرد میباشد و همچنین در زردى آفتاب وقت فرو رفتن.

اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران تهاجم فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به۱۴۰۰ سال قبل و حمله وحشیانه و خونین اعراب به ایران… و دومین بار نیز در سال ۱۳۵۷به سرکردگی آیت الله خمینی جنایتکار و فاشیست اسلامی.

حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود که مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع کردن و از ابو سعید خدرى منقول است که حضرت رسالت پناه وصیت نمود به حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) یا على چون عروسى داخل خانه تو شود کفشهایش را بکن تا بنشیند و پاهایش را بشو و آن آب را از در خانه تا منتهاى خانه بپاش چون چنین کنى خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو بفرستد که بر سر عروس فرود آید تا آنکه آن برکت بهر گوشه آن خانه برسد و ایمن گردد عروس از دیوانگى و خوره و پیسى تا در آن خانه باشد. و منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش پس حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) گفت یا رسول اللّه بچه سبب منع کنم او را از اینها؟ فرمود زیرا که رحم بسبب خوردن اینها سرد و عقیم مى شود و فرزند نمى آورد و حصیریکه در ناحیه خانه افتاده باشد بهتر است از زنى که فرزند که فرزند او بوجود نمیآید، پس فرمود که: یا على جماع مکن با زن خود در اول ماه و میان ماه که دیوانگى و خوره و خبط دماغ راه مى یابد بآنزن و فرزندانش. یا على جماع مکن بعد از پیشین که اگر فرزندى بهم رسد احول خواهد بود. یا على در وقت جماع سخن مگو که اگر فرزندى حاصل شود ایمن نیستى که لال باشد و نگاه نکند احدى به فرج زن خود و چشم بپوشد در آن حالت که نظر کردن به فرج در آن حالت باعث کورى فرزند مى شود. یا على بشهوت و خواهش زن دیگرى با زن خود جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد مخنث یا دیوانه باشد. یا على هر که جنب با زن خود در فراش خوابیده باشد قرآن نخواند که مى ترسم آتشى از آسمان بر هر دو نازل شود و بسوزاند ایشان را. یا على جماع مکن با زن خود مگر آنکه تو دستمالى از براى خود داشته باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنى در میان شما پیدا مى شود و آخر بجدائى مى کشد. یا على ایستاده با زن خود جماع مکن که آن فعل خران است و اگر فرزندى بهم رسد مانند خران بر رختخواب بول مى کند. یا على در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا على در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد با رئیس و سرکرده ظلم باشد. یا على در برابر آفتاب جماع مکن مگر آنکه پرده بیاویزى که اگر فرزندى بوجود آید همیشه در بدحالى و پریشانى باشد تا بمیرد. یا على در میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندى بوجود آید جرى باشد در خون ریختن. یا على چون زنت حامله شود با او جماع مکن بى وضو که اگر چنین کنى فرزندى که بهم رسد کوردل و بخیل باشد. یا على در شب نیمه شعبان جماع مکن که اگر فرزندى حاصل شود شوم باشد و در رویش نشان سیاهى باشد. یا على در روز آخر ماه شعبان جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد عشار و یاور ظالمان باشد و هلاک بسیارى از مردم بر دست او بود. یا على بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت باشد. یا على چون بسفرى بروى در آنشب که مى روى جماع مکن که اگر فرزندى بوجود آید مالش را به ناحق صرف کند و اسراف کنندگان برادر شیاطین اند و اگر بسفرى روى که سه روزه راه باشد جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد یاور ظالمان باشد. یا على در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندى بهم رسد حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.

یا على اگر جماع کنى در شب سه شنبه و فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد. یا على اگر جماع کنى در شب پنجشنبه و فرزندى بهم رسد حاکمى از حکام شریعت یا عالمى از علماء باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتى که آفتاب در میان آسمان باشد نزدیکى کنى با زن خود و فرزندى بهم رسد شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود و خدا او را روزى میکند سلامتى در دنیا و دین. یا على اگر جماع کنى در شب جمعه و فرزندى بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنى و فرزندى بهم رسد از دانایان مشهور باشد و اگر جماع کنى در شب جمعه بعد از نماز خفتن امید هست آن فرزند از ابدال باشد. یا على در ساعات اول شب جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد ایمن نیستى که ساحر باشد و دنیا را بر آخرت اختیار نماید. یا على این وصیت را از من بیاموز چنانچه از جبرئیل آموختم.

در حدیث معتبر منقول است که در روز عقد فاطمه صلوات اللّه علیها حقتعالى امر فرمود سدره المنتهى را که آنچه دارى فرو ریز براى نثار حضرت فاطمه پس آنچه داشت از مروارید و مرجان و جواهر بر اهل بهشت نثار کرد پس حوران نثار را بردند و تا روز قیامت مفاخرت مى کنند و به هدیه به یکدیگر مى فرستند و مى گویند که این نثار حضرت فاطمه است و در شب زفاف استر اشهب حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) را آوردند و قطیفه بر روى آن انداختند و حضرت فرمود که اى فاطمه سوار شو و سلمان لجام استر را مى کشید و حضرت رسول از عقب روان شد و در اثناى راه صداى ملائکه بگوشمبارک حضرت رسید جبرئیل با هزار ملک و میکائیل با هزار ملک فرود آمدند و گفتند که حقتعالى ما را بجهه زفاف حضرت فاطمه فرستاده است پس جبرئیل و میکائیل اللّه اکبر مى گفتند و ملائکه با ایشان موافقت مى نمودند و باین سبب سنّت شد که در شب زفاف اللّه اکبر بگویند.

آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها و جمهوری اسلامی دشمنان ایران. اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ به سرکردگی جلاد و جنایتکاری بنام آیت الله خمینی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

در روایت دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق (علیه السلام) عرض کرد که ما طعامها به عمل مى آوریم و بسیار پاکیزه و خوشبو مى کنیم و بوى طعام عروسى از هیچ طعامى نمیآید فرمود زیرا که بر طعام عروسى نسیم بهشت مىوزد چون طعامى است که براى حلال مهیا مى شود.

در احادیث معتبره وارد شده است که سنتست عروسى در شب واقع شود و طعام در چاشت پخته شود و در بعضى از اخبار وارد شده است که نثار عروسى را مى توان برداشت اما چون غارت مى کنند و از یکدیگر مى ربایند کراهت دارد و علماء گفته اند وقتى جایز است برداشتن که بقرائن معلوم باشد که صاحبانش راضى اند که مردم بردارند.

از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که هرگاه شما را به عروسى بطلبند دیر بروید زیرا که دنیا را بیاد شما میآورد و چون شما را بجنازه بخوانند زودتر بروید چون آخرت را بیاد شما مى آورد.

در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) نهى فرمود از جماع کردن در زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند و فرمود که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند.

حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) فرمود که بیاموزید از کلاغ سه خصلت را: جماع کردن پنهان و بامداد بطلب روزى رفتن و بسیار حذر کردن.

داعش وطنی آیت الله خمینی، جلاد و خونخوار، پدرخوانده طالبان و داعش و دیگر تروریست های چند دهه گذشته در جهان است. خمینی واقعیت شخصیت اسلام را به درستی گفت. آخوند ها و جمهوری اسلامی دشمنان حقیقی ایران و مردم شریف ایرانند.

حضرت امیر المؤمین (علیه السلام) فرمود که هرگاه کسى خواهد با زن خود نزدیکى کند تعجیل نکند که زنان را کارها میباشد پیش از جماع و هرگاه کسى زنى ببیند و خوشش آید پس برود با اهل خود جماع کند که آنچه با این هست با آن هم هست و شیطان را بر دل خود راه ندهد و اگر زنى نداشته باشد دو رکعت نماز بکند و حمد خدا را بسیار بگوید و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد پس از فضل خدا زنى سؤال کند که البته به او عطا مى فرماید آنچه او را از حرام بى نیاز گرداند.

در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است که چون مرد و زن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از ایشان دور مى شوند.

در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که جایز نیست جماع کردن با دختر پیش از آنکه نه سال تمام شود پس اگر بکند و عیبى رسد بآن زن ضامن است.

در حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع کردن میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخى طرف مغرب و در آن روزى که در آن روز آفتاب بگیرد و در شبیکه در آنشب ماه بگیرد و در شب یا روزیکه در آن باد سیاه یا باد سرخ یا باد زرد حادث شود واللّه اگر جماع کند در این اوقات پس او را فرزندى بهم رسد نبیند در آن فرزند چیزى را که دوست دارد زیرا که آیات غضب الهى را سهل شمرده. در فقه الرضا مسطور است که چون بعد از غسل دادن میت پیش از آنکه غسل کنى خواهى که جماع کنى وضو بساز بعد از آن جماع بکن.

جمهوری اسلامی، پاسداران، بسیجی ها، آخوند ها، عامل اصلی تمام جنایات، عقب ماندگی کشور، و مشکلات فراوان برای زندگی کردن مردم ستمدیده در ایرانند. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) منقول است که هرگاه کسى را دردى در بدن بهم رسد یا حرارت بر مزاجش غالب شود پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود.

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندیکه بهم رسد مخنث باشد.

حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) فرمود که زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن باکى نیست.

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا (علیه السلام) منقول است که حضرت صادق (علیه السلام)

هرگاه بعد از جماع و پیش از غسل اراده جماع مى کردند وضو مى ساختند.

قوانین عقب مانده و زن ستیز اسلامی و تفکر آخوند ها و جمهوری اسلامی، دشمنی با حقوق مسلم و انسانی زنان است. آزادی و برابری جنسی و قانونی زنان و مردان در ایران.

در روایت دیگر منقول است که اگر کسى انگشترى با او باشد که بر آن نام خدا نقش کرده باشند جماع نکند.

در آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان

در حدیث صحیح از حضرت امام محمّد باقر منقول است که چون عروس را به نزد تو بیاورند بگو که پیش از آن، وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو رکعت نماز بکن و بگو که او را نیز امر کنند که دو رکعت نماز بگذارد پس حمد الهى بگو و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرست پس دعا کن و امر کن آن زنان را که با او آمده اند آمین بگویند و این دعا بخوان اَللّهُمَّ ارْزُقْنى ألْفَها وُ وُدَّها وَ رضاها وَ ارْضِنى بِها وَ اجْمَعْ بَیْنَنا بَاَحْسَنِ اِجْتِماع وَ انَسَ اِئْتِلاف فأنَّکَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرامَ بعد از آن فرمود که بدان الفت از جانب خداست و دشمنى از جانب شیطان است و مى خواهد که آنچه را که خدا حلال گردانیده مکروه طبع مردم گرداند.

در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که چون در در شب زفاف به نزد عروس بروى موى پیشانیش را بگیر و رو به قبله آور و بگو اَلّلهُمَّ بَامانَتِکَ اَخَذْتُها وَ بَکَلِماتِکَ اِسْتَحْلَلْتُها فَاِنْ قَضَیْتَ لى مَنْها وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبارَکاً تَقیاً مِنْ شیعَهِ آلِ مُحَمَّد وَ لا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِ شَرَکاً وَ لا نصیباً.

در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که دست بر بالاى پیشانیش بگذار و بگو اَلّلهُمَّ عَلى کِتابَکَ تَزَوَّجْتُها وَ فى اَمانَتِکَ اَخَذْتُها وَ بِکَلِماتِک اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها فَاِنْ قَضَیْتَ لى فى رَحمِها شَیْئاً فَاجْعَلْهُ سَوّیاً وَ لا تَجْعَلْهُ شرَکَ شَیْطان راوى پرسید فرزند چگونه شرک شیطان مى شود فرمود که اگر در وقت جماع نام خدا ببرند شیطان دور مى شود و اگر نبرند ذکر خود را با ذکر آنشخص داخل مى کند پس جماع از هر دو مى باشد و نطفه یکى است پرسید که بچه چیز مى توان دانست که شیطان در کسى شریک شده است؟ فرمود که هر که ما را دوست مى دارد شیطان در او شریک نشده است و هر که دشمن ماست شیطان او را شریک شده است.

جمهوری اسلامی و آخوند ها، عامل اصلی جنایات، عقب ماندگی ها، و فقر و بدبختی ها و مشکلات فراوان زندگی مردم ستمدیده ایرانند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

بر این مضمون احادیث از طرق عامه و خاصه بسیار وارد شده است.

از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) منقول است که در وقت زفاف این دعا را بخواند اَلّلهُمَّ بِکَلِماتِکَ اَسْتَحْلَلْتُها وَ باَمانَتِکَ اَخَذْتُها اَلّلهُمَّ اجْعَلْها وَلُوداً وَ دُوداً لا تَفْرَکْ تَأکُلُ مِمّاراحَ وَ لا تَسْئلُ عَما سَرَحَ.

در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که این دعا بخواند بِکَلِماتِ اللّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها وَ فى اَمانَتِ اللّهِ اَخَذْتُها اَلّلهُمَّ اِنْ قَضَیْتَ لى فى رَحِمَها شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بارّاً تقیاً وَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوّیاً وَ لا تَجْعَلْ فیهِ شَرَکاً لَلشَّیطانِ.

در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت شریک شدن شیطان را در نطفه آدمى بیان کردند و بسیار عظیم شمردند راوى گفت که چه باید کرد که این واقع نشود فرمود که هرگاه اراده جماع داشته باشى بگو بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمن الَّرحیمِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ بَدیعُ السَّمواتِ وَ الْارضِ اَللُمَّ اِنْ قَضَیْتَ مِنّى فى هذه اللّیْلَه خلیفَهً فَلا تَجْعَل لَلشَّیطان فیهِ شَرَکاً وَ لا نَصیباً وَ لا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤمِناً مُخْلِصاً مُصّفى مِنَ الشَّیطانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَناؤکَ.

در حدیث دیگر فرمود که چون خواهد که شیطان شریک نشود بگوید بِسْمِ اللّه و پناه ببرد به خدا از شر شیطان.

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و بچه باز و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند. ایرانیان نباید از دین اسلام همچین آدم روانی پیروی کنند.

از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) منقول است که چون کسى اراده جماع داشته باشد بگوید بِسْمِ اللِْ وَ بِاللّهِ اَللهُمَّ جَنبَّنى الشَّیطانِ وَ جَنِّبِ الشّیطانِ ما رَزَقُنى ًپس اگر فرزندى بوجود آید شیطان هرگز به او ضرر نرساند.

از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) منقول است که چون اراده جماع کنى این دعا بخوان اَللهُمَّ ارْزُقْنى وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقّیاً زَکیّاً لَیْسَ فى خَلْقِهِ زیادَهٌ وَ لا نُقْصانُ وَ اجْعَلْ عاقِبَتَهُ اِلى خَیْر.