شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

عکس قمه زدن بر سر کودک ایرانی / جنایتی و توحشی علنی، و حماقت و بیشعوری خانواده

جمشید مرادی:

قمه زدن بر سر کودکی که هیچگونه اختیاری از خود ندارد، بلحاظ قانونی و انسانی قابل پی گیری است و مجازات سنگینی هم دارد. این رفتار جنایتکارانه که معمولا از طرف پدر و مادر و خانواده کودک صورت میگیرد، در حقیقت نشان دهنده اوج حماقت و بیشعوری و جهالت و نادانی بزرگسالان است. 

بزرگسالانی که قمه بر سر کودک میزنند، آدم های بیمار روانی و خطرناک و بیشعور و جانواران و جنایتکارانی هستند که در یک جامعه سالم باید تحت نظر قانون و معالجه روانی و پزشکی قرار بگیرند. 

این عکس نهایت توحش و حماقت و بیشعوری و جنایتکار بدون این مرد ایرانی نادان و جهل و اسلام زده را نشان میدهد. این افراد مایع ننگ و ذلت و شرمساری ایران هستند.

آخوند ها در ایران اسلام زده در عین حالی که از بهترین زندگی مادی و اشرافی برخوردارند، موفق شدند که مغز تعدادی از ایرانی ها را تبدیل به جانوارانی وحشی و درنده و بیماران روانی و عقب مانده کنند. آخوند ها عامل اصلی تمام بدبختی و ذلت و عقب ماندگی کشور ایران و مردم ایران هستند.

ایرانی، به خود بیا و دست از باورهای ارتجاعی و جنایتکارانه اسلامی و ماه محرم بردار. ایرانی، چرا بعد از هزار و چهار صد سال بدنبال استخوان های حسین و علی اصغر به راه افتاده ای؟ ایرانی، تا به چه وقت میخواهی به حماقت و بیشعوری ات و فریب خوردن از تبلیغات آخوند ها ادامه دهی و در جهالت و بدبختی و بیشعوری زندگی کنی؟

امام حسین رفته بهشت، ایرانی های نادان چرا عزا گرفتید؟جمشید مرادی