جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

حملە موشکی جمهوری اسلامی بە مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان + گزارش علی جوانمردی و اطلاعیه حزب دموکرات کردستان

ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقە امروز شنبە تاریخ ۸ ماە سپتامبر مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در میانە جلسە پلونوم کمیتە مرکزی مورد هجوم حملە موشکی و هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

بە اطلاع عموم میرساند کە در طول این حملە و در پی آن هواپیماهای بی سرنشین ایرانی در فراز شهر کویە در حال پرواز مشاهدە شدەاند.

در پی این حملە قلعە دمکرات مورد هجوم چندین موشک قرار گرفتە کە منجر بە شهید و زخمی شدن شماری از اعضای حزب دمکرات کردستان شدە.

در اطلاعیەهای بعدی اخبار بیشتری در بارە این حملە و جزئیات آن منتشر خواهد شد.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

نیمروز شنبە ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ – ۱۷ شهریور ۱۳۹۷