شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

عکس از حماقت ایرانی ها در ماه محرم حسین عربستانی و خانواده اش + شعر ایرج میرزا

بیچاره چه میکشی خودت را  دیگر نشود حسین زنده

کشتند و بمرد و رفت و شد خاک
خاکش عـلف و علف چرنده

من هم گویم یزیـد بد کرد
لعنت به یزید بدکنـــنده

اما دگر این کتل متل چیست
وین دسته خنـده آورنده

تخم چه کسی بریده خواهی
با این قمــه‌های نا برنده

آیـا تــو سکینـــه‌ای کـه گـوئی
سو ایستمیرم عمیم گلنــــده

کو شمـر و تو کیستی که گوئی
گل قویـما منی شمیـر النـــده

رفتارهای عقب مانده و کارهای احمقانه ایرانی های عقل از دست داده و تحت تاثیر توحش اسلامی.

تو زینـــب خواهـــر حسینـی
ای نره خر سبیــل ‌گـُنـده؟

خجلـت نکشی میـان مـردم
با این حرکات مثـل جنده

در جنگ دو سـال پیش دیـدی
شد چند کــرور نفس رنده

از این‌همـه کشتـگان نگـردید
یک مو ز زهــار چرخ کنده

در سیـزده قرن پیـش اگـر شـد  هفتاد و دو سر ز تن فکنده

امـروز چرا تو می کنی ریش
ای درخور صد هزار خنده

کی کشته شـود دوبـاره زنـده
با نفــریــن تو بــر کشنــده

بــاور نکنـی بیـــــا ببنـــدیـم
یک شرط به صرفه برنده

صد روز دگـر برو چـو امروز
بشکاف ســر و بکـوب دنــده

هی بر سر و ریش خـود بزن گل
هی بر تن خــود بمال سنــــده

هی با قمه زن به کلۀ خویش
کاری کـه تبر کند به کنـده

هی بر سـر خــود بزن دودستـی
چون بال کـــه می‌زنـــد پرنـده

هی گـو کـه حسیـن کفــن ندارد
هی پـــاره بکــن قبــای ژنده

گر زنـده نشــــد انـم به ریشـت
گر شـد ان تو به ریش بنده پایان

” ایرج میرزا “